Regulamin

REGULAMIN MITUMI.PL

(dalej jako „Regulamin”)

 

§1. Postanowienia wstępne

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia za pośrednictwem serwisu mitumi.pl (dalej jako „Mitumi”) usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w serwisie Mitumi oraz usług dodatkowych związanych z ogłoszeniami.

 2. Warunkiem uzyskania dostępu do serwisu Mitumi jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 

 

§2. Definicje

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Mitumi – internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony w języku polskim, umożliwiający przeglądanie i zamieszczanie Ogłoszeń oraz korzystanie z Usług Dodatkowych, o których mowa w §6 Regulaminu, dostępny w domenie internetowej mitumi.pl;

 2. Administrator – Mitumi.pl, ul. Zielona 5, 09-300 Żuromin, adres poczty elektronicznej: admin@mitumi.pl;

 3. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży, kupna, zamiany, oferowanej pracy lub usług bądź innej transakcji, zamieszczone w serwisie Mitumi zgodnie z Regulaminem;

 4. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z Regulaminem może być przedmiotem Ogłoszenia;

 5. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną, która utworzyła Konto (Użytkownik Zarejestrowany) albo dodała Ogłoszenie bez rejestracji (Użytkownik Niezarejestrowany);

 6. Konto – przydzielona każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu część serwisu Mitumi, identyfikowana za pomocą nazwy podanej do występowania w serwisie (login), umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu zamieszczanie Ogłoszeń i podejmowanie innych dostępnych działań w ramach serwisu Mitumi.

 

 

§3. Użytkownicy Zarejestrowani

 

 1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą dodawać Ogłoszenia w serwisie Mitumi oraz korzystać z Usług Dodatkowych, o których mowa w §6 Regulaminu.

 2. Rejestracja w serwisie Mitumi polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przesyłanie Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez Administratora informacji o usługach świadczonych przez Administratora lub przez partnerów Administratora. Dane podane w formularz rejestracyjnym muszą być prawdziwe i pełne. Rejestracja prowadzi do utworzenia Konta.

 3. Osoby fizyczne obligatoryjnie podają w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię, adres poczty elektronicznej (login), numer telefonu kontaktowego i hasło dostępu do Konta. Fakultatywnie osoby fizyczne mogą podać w formularzu rejestracyjnym także następujące dane: nazwisko, adres zamieszkania, adres strony internetowej, opis swojej osoby.

 4. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną dokonują rejestracji oraz wszystkich innych czynności w serwisie Mitumi poprzez osobę, która jest umocowana do działania w imieniu danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej. Osoby działające w imieniu danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej obligatoryjnie podają w formularzu rejestracyjnym następujące dane: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa do występowania w serwisie (login) i hasło dostępu do Konta. Fakultatywnie osoby te mogą podać w formularzu rejestracyjnym także następujące dane: adres siedziby osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, adres strony internetowej, opis podmiotu. Mogą również zamieść graficzne przedstawienie logo danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.

 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim podanych na adres poczty elektronicznej Użytkownika Zarejestrowanego zostaje wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji.

 6. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu Mitumi na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi z chwilą potwierdzenia rejestracji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W terminie 30 dni od zawarcia umowy, Użytkownik Zarejestrowany może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem.

 7. Po potwierdzeniu rejestracji Administrator tworzy dla Użytkownika Zarejestrowanego indywidualne Konto. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu w serwisie Mitumi nazwy wskazanej do występowania w serwisie (login) i hasła dostępu do Konta.

 8. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w formularzu rejestracyjnym. W razie późniejszej zmiany danych Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do ich aktualizacji za pomocą formularza dostępnego w serwisie Mitumi.

 9. Administrator zapewnia ochronę danych podanych przez Użytkownika Zarejestrowanego zgodnie z przepisami prawa. Dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego wykorzystywane są do kontaktu Administratora z Użytkownikiem Zarejestrowanym w ramach obsługi Ogłoszeń i dokonywania innych czynności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Zarejestrowanym. Dane te wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi Zarejestrowanemu przez Administratora informacji o usługach świadczonych przez Administratora, na co Użytkownik Zarejestrowany wyraża dodatkową zgodę przy rejestracji w serwisie Mitumi. Zgodę tę Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

 10. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź czasowego zablokowania dostępu Użytkownika Zarejestrowanego do wybranych usług świadczonych w ramach serwisu Mitumi w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta.

 11. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili usunąć Konto poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Z chwilą usunięcia Konta dochodzi do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Administratorem.

 

§4 Użytkownicy Niezarejestrowani

 

 1. Użytkownicy Niezarejestrowani mogą dodawać Ogłoszenia w serwisie Mitumi, ale nie mogą korzystać z Usług Dodatkowych, o których mowa w §6 Regulaminu.

 2. Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika Niezarejestrowanego polega na wypełnieniu formularza Ogłoszenia oraz akceptacji Regulaminu. Dane podane w formularzu Ogłoszenia muszą być prawdziwe i pełne. Podanie danych nie prowadzi jednak do utworzenia Konta.

 3. Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika Niezarejestrowanego będącego osoba fizyczną wymaga podania w formularzu Ogłoszenia następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

 4. Dodanie Ogłoszenia przez Użytkownika Niezarejestrowanego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność prawną wymaga podania w formularzu Ogłoszenia przez osobę która jest umocowana do działania w imieniu danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

 5. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Niezarejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu Mitumi na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi z chwilą aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w §5 ust.3 Regulaminu. Umowa zawierana jest na Okres Emisji Ogłoszenia, o którym mowa w §5 ust.10 Regulaminu. W terminie 10 dni od zawarcia umowy, Użytkownik Niezarejestrowany może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem.

 6. Administrator zapewnia ochronę danych podanych przez Użytkownika Niezarejestrowanego zgodnie z przepisami prawa. Dane podane przez Użytkownika Niezarejestrowanego wykorzystywane są do kontaktu Administratora z Użytkownikiem Niezarejestrowanym w ramach obsługi Ogłoszeń i dokonywania innych czynności wynikających z umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Niezarejestrowanym.

 7. Użytkownik Niezarejestrowany może w każdej chwili usunąć Ogłoszenie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej. Z chwilą usunięcia Ogłoszenia dochodzi do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Niezarejestrowany a Administratorem.

 

 

§5. Ogłoszenia

 

 

 1. W ramach korzystania z serwisu Mitumi możliwe jest przeglądanie oraz dodawanie Ogłoszeń, a także korzystanie z Usług Dodatkowych, o których mowa w §6 Regulaminu. Administrator nie pośredniczy w transakcjach dotyczących Towarów będących przedmiotem Ogłoszeń.

 2. Dodawanie Ogłoszeń jest dostępne dla Użytkowników Zarejestrowanych i Użytkowników Niezarejestrowanych.

 3. Dodanie Ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza Ogłoszenia oraz aktywacji Ogłoszenia. Po wypełnieniu formularza Ogłoszenia i potwierdzeniu prawdziwości danych w nim podanych na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostaje wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Ogłoszenia. Z chwilą aktywacji Ogłoszenia rozpoczyna się Okres Emisji Ogłoszenia, o którym mowa w ust.10 poniżej.

 4. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd. Przez cały Okres Emisji Ogłoszenia, o którym mowa w ust.10 poniżej, Użytkownik ma dostęp do treści Ogłoszenia w celu jej modyfikacji.

 5. Użytkownik może do Ogłoszenia dołączyć zdjęcia, których jest właścicielem lub do których posiada prawo, albo zgodę na ich zamieszczenie.

 6. Ogłoszenie powinno zostać umieszczone w kategorii właściwej dla Towaru będącego przedmiotem Ogłoszenia. W razie niewłaściwego zamieszczenie Ogłoszenia, Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia Ogłoszenia do właściwej kategorii bez zmiany jego treści.

 7. Poprzez dodanie Ogłoszenia Użytkownik oświadcza, że obrót Towarem będącym przedmiotem Ogłoszenia nie narusza przepisów prawa, uprawnień osób trzecich ani postanowień Regulaminu.

 8. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich korzystających z Internetu. Wraz z Ogłoszeniem wyświetlany jest formularz kontaktowy umożliwiający każdemu korzystającemu z Internetu przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 9. Zamieszczenie Ogłoszenia w Mitumi jest bezpłatne. Ogłoszenie emitowane jest bezpłatnie przez okres 21 dni od chwili aktywacji Ogłoszenia („Okres Emisji Ogłoszenia”). Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika Niezarejestrowanego po upływie Okresu Emisji Ogłoszenia zostaje trwale usunięte z serwisu Mitumi. Ogłoszenie dodane przez Użytkownika Zarejestrowanego po upływie Okresu Emisji Ogłoszenia znika z listy Ogłoszeń i wyświetlane jest na Koncie Użytkownika Zarejestrowanego jako nieaktywne przez okres 30 dni. Ogłoszenie nieaktywne może zostać ponownie aktywowane na kolejny okres 21 dni. Jeśli Ogłoszenie nieaktywnie nie zostanie ponownie aktywowane, treść Ogłoszenia zostaje trwale usunięta z serwisu Mitumi.

 10. Administrator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia w przypadku naruszenia przez treść Ogłoszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności przez:

 • zagrożenie bezpieczeństwa innych Użytkowników;

 • negatywny wpływ na dobre imię Administratora lub inną szkodę grożącą Administratorowi;

 • treści powszechnie uznawanych za obraźliwe;

 • treści noszących znamiona przestępstwa lub czynu nieuczciwej konkurencji;

 • treści naruszających dobre obyczaje lub prawa osób trzecich;

 • treści wprowadzające w błąd.

11. Z chwilą usunięcia Ogłoszenia zamieszczonego przez Użytkownika Niezarejestrowanego dochodzi do rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem Niezarejestrowany a Administratorem dotyczącej tego Ogłoszenia.

 

 

§6. Usługi Dodatkowe

 

 

 1. Usług Dodatkowe dostępne są wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych.

 2. W ramach serwisu Mitumi Administrator świadczy następujące Usługi Dodatkowe związane z Ogłoszeniem:

 • Podświetlenie Ogłoszenia – polega na zaznaczeniu Ogłoszenia na liście Ogłoszeń tłem w kolorze żółtym;

 • Wyróżnienie Ogłoszenia – polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na stronie głównej serwisu Mitumi;

 • Priorytet Ogłoszenia +1 – polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozycje Ogłoszeń bez Priorytetu;

 • Priorytet Ogłoszenia +2 – polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozycje Ogłoszeń bez Priorytetu i Ogłoszeń z Priorytetem +1;

 • Ogłoszenie PREMIUM – polega na wyświetlaniu określonej liczby Ogłoszeń z Podświetleniem i Priorytetem +1 oraz opcją Wyróżnienie;

 • Ogłoszenie SuperPREMIUM – polega na wyświetlaniu określonej liczby Ogłoszeń z Podświetleniem, i Priorytetem +2 oraz opcją Wyróżnienie;

3. Usługi Dodatkowe są płatne. Wysokość opłat za poszczególne Usługi Dodatkowe świadczone przez określone okresy obowiązywania Usług Dodatkowych ustala Cennik Usług Dodatkowych stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Płatności za Usługi Dodatkowe dokonywane są w drodze przelewów na poniższy rachunek bankowy:

 

Mitumi.pl

ul. Zielona 5, 09-300 Żuromin

56 2490 1044 0000 4200 2758 7568

tytuł przelewu: (tutaj należy podać adres e-mail użytkownika)

 

5. Aktywacja Usługi Dodatkowej następuje w ciągu 24 godzin od chwili zaksięgowania zapłaty za daną Usługę Dodatkową na rachunku bankowym odbiorcy przelewu. Okres obowiązywania Usługi Dodatkowej liczony jest od chwili aktywacji Usługi Dodatkowej.

6. Aktywacja Usługi Dodatkowej powoduje automatycznie przedłużenie Okresu Emisji Ogłoszenia. Ogłoszenie pozostaje aktywne przez cały okres obowiązywania Usługi Dodatkowej.

7. W przypadku usunięcia Ogłoszenia, dla którego świadczona jest Usługa Dodatkowa przed upływem okresu obowiązywania Usługi Dodatkowej opłata za Usługę Dodatkową nie podlega zwrotowi.

 

 

§7. Odpowiedzialność

 

 

 1. Za treść Ogłoszenia, w tym zmieszczone w nim zdjęcia, oraz jego zgodność ze stanem faktycznym, przepisami prawem i postanowieniami Regulaminu odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakość, bezpieczeństwo ani legalność Towarów będących przedmiotem Ogłoszenia;

 • prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników;

 • zdolność Użytkowników do realizacji transakcji dotyczących Towarów;

 • nienależyte wykonanie lub niewykonanie transakcji dotyczących Towarów na warunkach określonych w Ogłoszeniu;

 • brak zainteresowania Ogłoszeniem;

 • realizację obowiązków Użytkownika wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Towaru;

 • działanie siły wyższej, w szczególności działanie systemów teleinformatycznych i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia serwisu Mitumi;

 • oświadczenia składane przez Użytkownika drugiej stronie transakcji.

 

 

§8. Reklamacje

 

 

 1. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Administratora w terminie 7 dni od zakończenia Okresu Emisji Ogłoszenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub elektronicznej.

 2. Reklamacje powinna zawierać co najmniej: dane Użytkownika podane przy rejestracji lub dodawaniu Ogłoszenia bez rejestracji, dane Ogłoszenia związanego z reklamacją, okoliczności uzasadniające reklamację, konkretne żądanie Użytkownika związane z reklamacją.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

 4. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik otrzyma informację w formie elektronicznej.

 

 

§9. Rozwiązanie umowy

 

 

 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdej chwili rozwiązać umowę, poprzez usunięcie Konta, o którym mowa w §3 ust.11 Regulaminu.

 2. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem Zarejestrowanym z ważnych przyczyn, poprzez usunięcie Konta, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli umowa została rozwiązana przez Administratora, Użytkownik, które Konto zostało usunięte, nie może ponownie zarejestrować się w serwisie Mitumi bez zgody Administratora.

 3. Użytkownik Niezarejestrowany może w każdej chwili rozwiązać umowę dotyczącą danego Ogłoszenia, poprzez usunięcie Ogłoszenia, o który mowa w §4 ust.7 Regulaminu.

 4. Administrator może rozwiązać umowę z Użytkownikiem Niezarejestrowanym dotyczącą danego Ogłoszenia poprzez usunięcie Ogłoszenia, o którym mowa w §5 ust.11 i 12 Regulaminu.

 

 

§10. Zmiana Regulaminu

 

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia w serwisie Mitumi zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do usług, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu. Aktualnie obowiązująca treść Regulaminu dostępna jest w każdym czasie w serwisie Mitumi.

 2. Użytkownik Zarejestrowany przy pierwszym logowaniu w serwisie Mitumi po zmianie Regulaminu zostanie powiadomiony o wprowadzonych zmianach i możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

 3. Użytkownik Niezarejestrowany po zmianie Regulaminu otrzymuje na adres poczty elektronicznej informację o zmianie Regulaminu. Ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika Niezarejestrowanego przed wejściem w życiem zmian Regulaminu traktowane jest jako usługa, której świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian Regulaminu i zgodnie z ust.1 powyżej stosuje się do niego dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

 

 

§11. Postanowienia końcowe

 

 

 1. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach serwisu Mitumi na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach serwisu Mitumi będą rozstrzyganie przez właściwe polskie sądy powszechne.

 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostaną uznane za nieważne, nie wpływa to na moc wiążącą pozostałych postanowień.

 

 

 

Załączniki:

 1. Cennik Usług Dodatkowych

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Mitumi.pl

 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

NAZWA USŁUGI DODATKOWEJ

OPIS

USŁUGI

DODATKOWEJ

OKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI DODATKOWEJ

OPŁATA ZA USŁUGĘ DODATKOWĄ

Podświetlenie Ogłoszenia

polega na zaznaczeniu Ogłoszenia na liście Ogłoszeń tłem w kolorze żółtym

30 dni

5,00 zł

Wyróżnienie Ogłoszenia

polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na stronie głównej serwisu Mitumi w zakładce Ogłoszenia wyróżnione

30 dni

10,00 zł

Priorytet +1

polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozycje Ogłoszeń bez Priorytetu

30 dni

8,00 zł

Priorytet +2

polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozycje Ogłoszeń bez Priorytetu i Ogłoszeń z Priorytetem +1

30 dni

16,00 zł

Priorytet +3

polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozycje Ogłoszeń bez Priorytetu, ogłoszeń z Priorytetem +1 i z Priorytetem +2

30 dni

24,00 zł

Priorytet +4

polega na wyświetlaniu Ogłoszenia na wyższej pozycji na liście Ogłoszeń niż pozycje Ogłoszeń bez Priorytetu, ogłoszeń z Priorytetem +1 i z Priorytetem +2

oraz Priorytetem +3

30 dni

30,00 zł

Podane powyżej opłaty zawierają podatek VAT.

Go to top
Ta strona używa plików Cookies. Kontynuując przeglądanie serwisu zgadzasz się na używanie tych plików.
Jako użytkownik serwisu mitumi.pl, oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem oraz polityką prywatności, dostępnych na dole strony, a w szczególności pkt. 5 dotyczących zamieszczania ogłoszeń.